gteic digital hub to be developed on Tory Island in County Donegal

Mol gteic le forbairt ar Oileán Thoraí i gCo. Dhún na nGall Maoiniú ceadaithe ag bord Údarás na Gaeltachta chun gteic@Toraigh a fhorbairt
gteic digital hub to be developed on Tory Island in County Donegal

As part of the growth of the gteic network, the Gaeltacht digital hub network, the Board of Údarás na Gaeltachta recently approved the development of a gteic digital hub on Toraigh (Tory Island) in County Donegal.

The gteic hub is proposed to be located in a new extension that is being added to the Community Centre in Toraigh. The community centre has been identified by Donegal County Council as a Broadband Connection Pointe under the National Broadband Plan. Comharchumann Thoraí Teo. are planning and building a 115m2 extension to the Community Centre with the support of LEADER and Údarás na Gaeltachta.

It is hoped to develop an attractive open space into a high standard digital hub with up to 10 hotdesk/shared space desks at the outset. Users of gteic@Toraigh will be in a position to avail of other facilities provided in the building such as meeting rooms, canteen and shared spaces.

gteic@Toraigh will be designed to serve the community and businesses and to provide remote working opportunities on the Island. The local community development organisation, Comharchumann Thoraí Teo., will be responsible for the managements and running of the hub under and agreement with Údarás na Gaeltachta. gteic@Toraigh will be able to facilitate entrepreneurs in various sectors and will be available for training, research and development projects. Remote working is recognised as a sector in which there are significant opportunities for rural areas including Gaeltacht Islands.

gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta is a network of 31 innovation & digital hubs to be developed by Údarás na Gaeltachta in locations throughout Ireland’s Gaeltacht Area. The gteic digital hubs will provide a vibrant network of high speed broadband facilities in rural Gaeltacht areas to stimulate job creation, to assist remote working, to encourage and enable the return of Diaspóra na Gaeltachta, to facilitate concept development and new business and to develop a community of hubs where the unique Gaeltacht culture drives creativity and innovation.

Mar chuid d’fhás an ghréasáin gteic, gréasán digiteach na Gaeltachta, cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta togra le gairid chun mol digiteach gteic a bhunú ar Thoraigh i gCo. Dhún na nGall. 

Mar chuid den togra seo tá sé i gceist ionad gteic a lonnú i spás sonrach atá le tógáil in aice an Ionaid Pobail ar Thoraigh. Tá an tIonad Pobail aitheanta ag Comhairle Contae Dhún na nGall mar phointe Ceangal Leathanbhanda (Broadband Connection Point) faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Comharchumann Thoraí Teo. atá i mbun pleanála agus tógála ar leathnú 115m2 ar an Ionad Pobail le tacaíocht maoinithe ó LEADER agus Údarás na Gaeltachta.

Táthar ag súil spás oscailte tarraingteach a fhorbairt mar mhol digiteach ina mbeidh suas le 10 deasc shealaíochta/chomhroinnte ar fáil ann mar thús. Beidh úsáideoirí gteic@Toraigh in ann tairbhe a bhaint as na háiseanna a bheidh ar fáil sa bhfoirgneamh cosúil le seomra cruinnithe, ceaintín agus spásanna comhroinnte.

Cuirfear dearadh agus leagan amach gteic@Toraigh in oiriúint chun freastal ar an bpobal, gnóthaí agus deiseanna cianoibrithe a chur ar fáil ar an oileán agus is iad Comharchumann Thoraí Teo. a bheas freagrach as bainistiú agus riaradh an ionaid ar bhonn comhaontaithe le hÚdarás na Gaeltachta. Beidh gteic@Toraigh in ann freastal ar fhiontraithe in earnálacha éagsúla agus ar fáil i gcóir tionscnaimh oiliúna, taighde agus forbartha. Is earnáil é an cianoibriú a n-aithnítear go bhfuil féidearthachtaí móra ann i gceantair imeallacha, ceantar tuaithe agus oileáin Ghaeltachta ina measc.

Líonra de 31 mol nuálaíochta & digiteach le ceangal ardluais leathanbhanda é gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta arna fhorbairt ag Údarás na Gaeltachta i gceantair ar fud na Gaeltachta. Cuirfidh na moil dhigiteacha gteic líonra bríomhar d’áiseanna leathanbhanda ardluais ar fáil i gceantair tuaithe Ghaeltachta chun cruthú post a chothú, cabhrú le cianobair, filleadh Dhiaspóra na Gaeltachta a spreagadh agus a chumasú, forbairt coincheapanna agus gnó nua a éascú, agus chun pobal de mhoil a fhorbairt, áit ina gcothaíonn cultúr uathúil na Gaeltachta an chruthaitheacht agus an nuálaíocht.