Tús maith… Sow the Seeds of Your Successful Business Údarás na Gaeltachta launches Business Concept Development Programme

Tús maith… Sow the Seeds of Your Successful Business  Údarás na Gaeltachta launches Business Concept Development Programme
Tús Maith… forbair do choincheap gnó le hÚdarás na Gaeltachta Clár cuimsitheach forbartha coincheap gnó fógartha

Tá glaoch oscailte agus cuimsitheach á dhéanamh ag Údarás na Gaeltachta do dhaoine a bhfuil coincheap nó smaoineamh gnó acu páirt a ghlacadh i gClár Forbartha Coincheap Gnó nua atá fógartha chun forbairt gnóthaí nua Gaeltachta ón mbun aníos a ghríosú.  Tá sé de chuspóir ag Tús Maith… Clár Forbartha Coincheap Gnó Údarás na Gaeltachta daoine aonair nó fiontraithe a bhfuil smaoineamh gnó acu a chumasú chun a gcoincheap a fhorbairt agus iad a thabhairt chun foirfeachta chun go bhfeadfaí gnóthaí nua a chruthú agus a thionscnamh.

Cuirfidh an clár forbartha deiseanna ar fáil d’fhiontraithe nua agus seanbhunaithe fás agus forbairt a dhéanamh ar a gcoincheap gnó trí cheithre chéim sonrach ina mbeidh saineolas acadúil, saineolas gnó agus taithí gnó ar fáil dóibh.

De bharr srianta COVID-19, is ar líne a reáchtálfar Clár Forbartha Coincheap Gnó Údarás na Gaeltachta i mbliana ach tá sé ina ghné lárnach den chlár go mbeidh deis ag rannpháirtithe comhairleoireacht agus meantóireacht a fháil chomh maith le deis aithne a chur ar ghnóthaí le taithí sa réimse, ar dhaoine eile atá ag forbairt coincheapa, ar shaineolaithe acadúla agus ar fheidhmeannaigh Údarás na Gaeltachta.

Cuirfear tús leis an gclár forbartha, atá saor in aisce, ar an 12 Márta agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh tréimhse 4 seachtaine chun rannpháirtithe a thabhairt tríd na céimeanna is tábhachtaí i bhforbairt a gcoincheap agus a smaoineamh gnó.  Lena chois sin déanfaidh cliantchomhlachtaí, a fuair tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta lena bhfís ghnó a fhíorú, cur síos ar a ngnó agus an chaoi ar chabhraigh an tÚdarás leo ina n-iarrachtaí tosú amach sa saol gnó. 

Cuirfidh an clár Tús Maith… seisiúin forbartha coincheapa, a mhairfidh uair an chloig, ar fáil le saineolas agus comhairle ábhartha maidir le ceithre chéim d’fhorbairt coincheapa mar seo a leanas:

Céim 1

Taighde Margaidh

  • Treochtaí agus Riachtanais Reatha

10am,   12/03/2021

Céim 2

Forbairt Coincheapa

  • Gnéithe le cur san áireamh do do choincheap

10am,   19/03/2021

Céim 3

Anailís Mhargaidh

  • Gnéithe margaidh ar chóir díriú orthu

10am,   26/03/2021

Céim 4

Cruthaigh do Choincheap

  • Comhpháirteanna riachtanacha & tacaíochtaí ó Údarás na Gaeltachta

10am,   02/04/2021

 

 

Ag labhairt di maidir leis an gclár dúirt Anna Ní Ghallachair, Cathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltachta:

“Cuirfidh Clár Forbartha Choincheap Gnó Údarás na Gaeltachta deis iontach ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh smaoineamh gnó atá acu a fhorbairt agus saineolas ábhartha a fháil.  Le beagnach bliain anuas, chuir COVID-19 bac ar ghnéithe áirithe den saol ach tá misneach ann i gcónaí agus léas dóchais ar deireadh.  Le linn na tréimhse sin tháinig smaointe nuálacha cruthaitheacha chun cinn freisin, ag cur ar chumas na  ndaoine dul i mbun díol ar líne, margaí nua a aimsiú agus fás agus forbairt a dhéanamh.  Tabharfaidh na háisitheoirí acadúla agus gnó a bheas ag obair linn léargas ar na céimeanna is tábhachtaí atá le glacadh anois agus ar an dóigh a ndeachaigh siad féin i mbun gnó ag bunú comhlachtaí dúchasacha atá i gcroílár na fiontraíochta sa nGaeltacht.”

 

Thacaigh Sinéad Ní Fhatharta, Bainisteoir Fiontraíochta agus Fostaíochta, Údarás na Gaeltachta leis an méid a bhí le rá ag an gCathaoirleach:

“Má tá smaoineamh gnó agat - labhair leis an Údarás agus tabharfaidh muid cúnamh duit do choincheap a fhorbairt.  Deis iontach a bheidh sa gclár Tús Maith… le heolas cuimsitheach ar fhorbairt coincheap gnó a fháil agus foghlaim uaidh shaineolaithe gnó agus acadúla a bhfuil taithí acu sa réimse seo.  Tá tacaíocht airgid agus comhairleoireachta curtha ar fáil ag an eagraíocht le hos cionn dhá scór bliain anuas agus is iomaí cliantchomhlacht mór le rá inniu a d’fhás as síol beag.  Má tá smaoineamh gnó agat - labhair leis an Údarás.”

 

Beidh sé de chead ag rannpháirtithe freastal ar aon cheann nó gach ceann de na seisiúin forbartha de réir mar a oireann sé don staid ag a bhfuil a gcoincheap gnó.  Cuirfear eolas sonrach na seisiúin forbartha ar fáil ar an láithreán gréasáin www.udaras.ie.

 

Tús maith… Sow the Seeds of Your Successful Business

Údarás na Gaeltachta launches Business Concept Development Programme

 

Údarás na Gaeltachta has launched a comprehensive open call to people with a business concept or idea as part of a new Business Concept Development Programme to encourage the development of new indigenous business start-ups in the Gaeltacht.   Tús Maith… the Údarás na Gaeltachta Business Concept Development Programme aims to inspire individuals and entrepreneurs with a business idea to bring their concept to fruition to establish and develop as a business.

The development programme will provide growth and development opportunities for new and established entrepreneurs through a specific four step programme which will provide academic and business expertise alongside business experience.

 

Due to COVID-19 restrictions, the Údarás na Gaeltachta Business Concept Development Programme will be held online this year however it will be a core aspect of the programme that participants will have the opportunity to receive advice and mentorship and can avail of the chance to interact with businesses with similar growth profiles, other people developing business ideas, academic experts and Údarás na Gaeltachta executives.

 

The development programme, which is free of charge, will commence on March 12 2021 and will continue over a 4 week period to bring participants through the appropriate steps in developing their business concepts or ideas. Client companies who received support from Údarás na Gaeltachta to develop their business ideas will provide insights into the process and how Údarás support assisted them in starting out in their business life.

The Tús Maith… programme will consist of a series of concept development sessions providing expertise and advice in four specific stages for concept development as follows:

Stage 1

Market Research

  • Current Trends & Needs

10am,   12/03/2021

Stage 2

Concept Development

  • Aspects to be considered for your concept

10am,   19/03/2021

Stage 3

Market Analysis

  • Key elements to focus on

10am,   26/03/2021

Stage 4

Prove your Concept

  • Essential components & Údarás na Gaeltachta Supports

10am,   02/04/2021

 

Commenting on the programme, Anna Ní Ghallachair, Chairperson of the Board of Údarás na Gaeltachta said:

“Údarás na Gaeltachta’s Business Concept Development Programme is a wonderful opportunity for those thinking of developing business ideas and wishing to learn from experts in the field.  Over the past year, COVID-19 put a halt to many aspects of our lives but people have shown courage in the face of adversity and now, finally, there is light at the end of the tunnel.  Many new creative and innovative ideas have emerged, enabling people to take their businesses online and secure new markets which allowed them to grow and develop.  The facilitators who will be working with us will cover the most important steps to be taken now and will give an insight into how they went about starting their businesses at home as Gaeltacht entrepreneurs.”

 

Sinéad Ní Fhatharta, Enterprise and Employment Manager, Údarás na Gaeltachta also added:

“If you have a business idea, talk to Údarás, we will help you develop your concept. The Tús Maith… programme will be a wonderful opportunity to get in-depth knowledge on how to develop a business idea and hear from business and academic experts with experience in this field.  Over the past forty years Údarás na Gaeltachta has supported many successful client companies with financial and consultancy support who started out as seedlings.  If you have a business idea, talk to Údarás, we want to hear from you.”